1.1. Společnost Enantis s.r.o. se sídlem Kamenice 771/34, Bohunice, 625 00 Brno, IČ: 276 76 013,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51150
(dále jen „Enantis“) zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

1.2. Osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány pouze za účelem plnění smlouvy mezi
Zákazníkem a společností Enantis, ochraně právem chráněných zájmů společnosti Enantis
a splnění zákonem uložených povinností společnosti Enantis, a to v rozsahu a po dobu
nezbytnou pro naplnění účelu zpracování osobních údajů.

1.3. Osobní údaje Zákazníka mohou být společností Enantis poskytnuty třetí osobě jen
v případě, že tuto třetí osobu společnost Enantis použije k zajištění nebo ke splnění Služby
nebo její části (například poskytovatel platební brány, poskytovatel online platformy pro
vzdělávací kurz/konferenci, externí lektor) a pouze v případě, kdy je poskytnutí osobních
údajů Zákazníka nezbytné pro možnost provedení či zajištění Služby nebo její části touto
třetí osobou. Společnost Enantis v takovém případě smluvně zaváže danou třetí osobu, aby
osobní údaje Zákazníka chránila před zneužitím a zpracovávala je výhradně v souladu
s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb.

1.4. Zákazník, jehož osobní údaje jsou společností Enantis zpracovávány, má v souladu s GDPR
právo na přístup k jeho osobním údajům a informaci, zda jsou jeho osobní údaje
zpracovávány či nikoli, v jakém rozsahu a za jakým účelem, má právo na opravu svých
osobních údajů a veškerá další práva přiznaná zákony ČR nebo GDPR.

1.5. Slova s velkým písmenem mají význam uvedený ve Všeobecných obchodních podmínkách
společnosti Enantis, které jsou uveřejněny stejným způsobem jako toto prohlášení
společnosti Enantis o ochraně osobních údajů.